Индивидуални поръчки на мебели

Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин www.mebelipro.bg в сила от 01.10.2015г

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на Онлайн Трейдинг БГ ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между Онлайн и Клиента.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
а/ Онлайн е търговско дружество с наименование „Онлайн Трейдинг БГ ЕООД , ЕИК:
203557501 със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Витоша 66, ет. 4, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.mebelionline.net, тел.: +359878333265 (цената на разговора е според тарифния план на клиента).
б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес 
www.mebelipro.bg
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.
е/ Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Онлайн Трейдинг предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. 
1.2 Договорът за продажба между Онлайн Трейдинг и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.

II. ПОРЪЧКА
2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Минималната сума за поръчка е 100лв.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.
При успешно приключване на поръчката, служител на Онлайн Трейдинг БГ ЕООД ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не е налична (или има само една бройка, като сглобена мостра), служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума.
Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като Онлайн Трейдинг не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.

III. Цени 
3. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Онлайн Трейдинг си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА 
4. Всяка заявка за покупка от Онлайн Трейдинг през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на 
www.mebelipro.bg. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти. 
6. Онлайн Трейдинг не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Онлайн Трейдинг се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане.
7. За неналичните стоки, Онлайн Трейдинг посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок е ориентировъчен , а не фиксиран.
8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични Онлайн Трейдинг следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.
9. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от Онлайн Трейдинг ще бъде приложена бланка, която всеки Клиент ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.
10. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.
11. Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.
12. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:
а/. чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .
б/ с наложен платеж при доставка с куриер.
в/ плащане с банкова карта.

V. Плащане с банкова карта. 
13. В случай, че бъде избрано плащане с банкова карта, ще се отвори страница на обслужващата банка, където се въвеждат данни за картата. При успешна трансакция на екрана се визуализира трансакционна бележка, която може да се разпечати.
14. Видове банкови карти, които могат да се ползват: 
Master Card, Master Card Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron.
15. Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с банкова карта са : 

- номер на карта
- CVV
- дата на валидност
- име върху картата
16. При спазена процедура за поръчка на стока от е – магазина на Онлайн Трейдинг, на лице ще е и успешна транзакция с карта.
17. Пари от Клиент се удържат само при успешна трансакция. В този случай се генерира трансакционна бележка, която Купувачът (клиент) е добре да разпечати и запази.

VI. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
18.1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 
1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира Онлайн Трейдинг, на следния 
office@mebelipro.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: гр.София, бул. Климент Охридски 105. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на Онлайн Трейдинг. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 14 дни. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес 
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и в случай че има такива, да не е нарушена целостта на поставени от 
Онлайн Трейдинг стикери. 
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Онлайн Трейдинг, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Онлайн Трейдинг БГ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.

18.3. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.
19. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Онлайн Трейдинг и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите маркетингови и рекламни цели и анализи на Онлайн Трейдинг, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Онлайн Трейдинг. Стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранци
я. Адрес за жалби: гр.София, бул. Климент Охридски 105: office@mebelipro.bg, Телефон 0878 333 265  (цената на разговора е според тарифния план на клиента).

VII. ДОСТАВКА 
23.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7
 /двадесет/ работни дни, но не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия. 
23.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/. 
24. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на клиент. 
25. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на Онлайн Трейдинг /или на куриера/, а за получателя на стоката. 
26. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката. 
27. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. 
28. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Онлайн Трейдинг не възниква задължение за нейното изпълнение. 
29. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка, чрез дебитна или кредитна карта и не направи такова плащане, то за Онлайн Трейдинг БГ ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока. 
30. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Онлайн Трейдинг не възниква задължение за предаване на стоката. 

VIII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА 
31. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. 
32. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, Онлайн Трейдинг се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява. 
33. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложения платеж посочен в товарителницата на пратката. 

X. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
34. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи. 
35.1. Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установен калкулатор, който е обявен на интернет страницата. 
35.2. Клиентът заплаща транспорт според траифния план на съответната куриерска фирма.
35.3. Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „услуга 201”. 
35.4. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.
35.5. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. Онлайн Трейдинг си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.
35.6. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, Онлайн Трейдинг има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното. 
35.7. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите. 
35.8. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. 

XI. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ 
36. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. 
Адрес за жалби: Адрес за жалби: гр.София, бул. Климент Охридски 105: 
office@mebelipro.bg, Телефон 0878 333 265 (цената на разговора е според тарифния план на клиента). При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.
38. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. 
39. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Във всички случай на покупка на стоки се прилагат правилата на т.18 по – горе.

XII. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МЕБЕЛНИ ПРОДУКТИ

 Мили клиенти, молим да се запознаете с инструкциите споменати по долу на тази страница, което ще ви позволи дълги години безпроблемно да използвате закупените от Вас мебели. 
В деня на покупка трябва да се проверят желаните продукти на мястото на покупката: 
- Дали получените мебели съвпадат с реално желаните такива и тези упоменати във документа за покупката. 
- Дали опакованите елементи не са дефектни. 
- Дали всички елементи предназначени за монтаж са в наличност, както и инструкцията за монтажа. 
I. Използване на мебели 
- Мебелите трябва да бъдат съхранявани и използвани в добри условия (това означава, че не трябва да бъдат съхранявани в помещение с много висока или много ниска температура, мокрени или поставяни на места където това е реално възможно, в сухи, не проветриви помещения, или на пряка слънчева светлина). Те не трябва да бъдат поставяни на по-малко от 1 (един) метър от работещи, отопляващи системи в помещението. 
- Мебелите трябва да бъдат използвани съгласно тяхното предназначение. 
- Необходимо е хоризонтално регулиране на мебелите. 
- Върху повърхностите на мебелите, които не са предназначени за кухненско обзавеждане, не трябва да се поставят такива съдове или други предмети, които да застрашават нараняването на тези повърхности (намокряния, разливане на алкохоло съдържащи течности, оцет или оцетни  течности, натурални сокове, или да се нанасят абразивни препарати). 
- Забранява се скачането върху меките части на мебелите (канапета, фотьойли, дивани) седене върху страничните части (подлакътници, ръбове и т.н.). 
- С цел за ефективно използване на мебелите трябва да се внимава за равномерното експлоатиране на комплекта. Много е важно при мебелите за две или повече лица, да не се използва само едно от двете места, което ще позволи мебелите да изглеждат еднакво от всяка страна. 
- С периода на използване на мебелите, дамаските по естествени причини губят цветови оттенък. Могат да се появят цветови разлики на най-използваните места (най чистените места) и същите могат да се появят и на места които са изложени на пряка слънчева светлина. 
- Мебелите не трябва да бъдат поставяни на мокри, влажни подови настилки. 
- Мебелите от еко кожа не трябва да бъдат излагани на пряка слънчева светлина или въздушна струя от отоплителен уред, както и да бъдат почиствани със спирт или каквито и да било други препарати които не са предназначени специално за еко кожа. При нарушаване на това условие, клиента губи правото да предяви рекламация свързана с повърхността на мебелите. 
- Всички мебели със стъклени повърхности (трапезарни маси, холни маси, тв.шкафове и др.) НЕ трябва да бъдат вдигани или премествани чрез захващане за плотовете.  
За всички офис столове, бар столове и трапезарни столове задължително да се спазва посочената товаронисимост. 
 
II. Общи условия за съхранение и чистене на мебелите  
- Дървените елементи и ламинат не трябва да се чистят и поддържат с помощта на химични препарати, защото може да се наруши покритието на елементите. 
- С мебелите произведени от натурална кожа трябва да се внимава и да се поддържат с препарати, които са предназначени за тази цел. 
- Мебелите трябва да се почистват по следния начин: 
             - лакираните и блестящи повърхности трябва да се чистят със суха кърпа (мека - неабразивна тъкан), а матираните повърхности, могат да се      почистват с домашна електрическа прахосмукачка, с помощта на накрайник с мека четка. 
              - тапицирани повърхности чрез домашна прахосмукачка с мека четка. 
              - кожена повърхност (натурална кожа) - мека тъкан, малко намокрена с вода. 
              - еко кожа – мека тъкан, малко намокрена с вода и малко количество препарат (специално предназначен за тази цел). 
- Повърхността на мебелите с ламинат може да се мие  с леко намокрена кърпа, а след това добре да се изсуши със суха кърпа. 
- Всички почистващи материали трябва да се използват след прочитането на препоръките споменати по-горе в този документ и след като се запознаете с инструкциите посочени от производителя на употребяваните почистващи материали. XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
40. Онлайн Трейдинг полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на 
телефон: 0878 333 265
41. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите. 
42. Онлайн Трейдинг не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Онлайн Трейдинг. 
43. Онлайн Трейдинг е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Онлайн Трейдинг гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Онлайн Трейдинг за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки.
44. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. Онлайн Трейдинг си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си 
www.mebelipro.bg, заедно със съобщение за промените.

За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.